Collages van Arthur Slenk

Toen ik voor het eerst een collage van Arthur Slenk onder ogen kreeg, dacht ik aan Gustave Flaubert, niet aan de schrijver van literatuur maar aan de kunstenaar van het handschrift.

Ook als ik geen woord Frans had kunnen lezen, niet geweten wie Flaubert was, zou ik bekoord zijn geraakt door dit abstracte, geheimzinnige lijnenwerk.

Zo is het met de collages van Arthur Slenk: abstract, geheimzinnig, bekoorlijk. Valt bekoorlijk in factoren te ontbinden? Natuurlijk, zoals bij het bekoorlijke in een landschap, het gezicht van een kind. Bekoorlijk is, zoals schoonheid voor iedereen anders.

Voor mij wordt het in dit geval veroorzaakt door de oude kleuren, de nuancen die de vergankelijkheid in het papier heeft aangebracht.

H.J.A. Hofland
(journalist van de eeuw)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthur Slenk

ARTHUR SLENK – COPYRIGHT © 1999-2023 – ALL RIGHTS RESERVED